Informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: VIMANA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 42, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numer 0000377805.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Młynarska 42, 01-171 Warszawa lub email: rodo@vimana.pl
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator powierzył swojemu przedstawicielowi obowiązki związane z ochroną danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa lub email: rodo@vimana.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO, tj. dla celów związanych z wykonaniem umowy/umów zawartych przez Administratora z podmiotami, których jesteście Państwo przedstawicielami, i w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z m.in. realizacją umów łączących Administratora z podmiotami, których jesteście Państwo przedstawicielami.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane papierowo, elektronicznie i w sposób niezautomatyzowany oraz w celu realizacji wskazanych umów.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia wraz z adresem, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, łącząc usługi lub produkty.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umów wymienionych powyżej, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i do czasu ich przedawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. e RODO,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO nie przysługuje Panu / Pani prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@vimana.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od podmiotów, o których mowa wcześniej.
 2. Administrator nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.