POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej www.vimana.pl („Strona”) jest Vimana sp. z o.o.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie jest Vimana sp. z o.o. (dalej „Vimana”) z siedzibą przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • na podstawie Państwa zgody, w zakresie i na potrzeby w niej wskazane (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • realizacji umów zawieranych przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej Vimana (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • zapewnienia obsługi usług realizowanych przez Vimana (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Vimana (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie dłużej niż 6 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo egzekwowania wobec Vimana, jako Administratora danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii – art. 15 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO; prawo do niepodlegania/sprzeciwiania się decyzji opierającej się na wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO. W celu wykonania praw wskazanych powyżej prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo@vimana.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 • Ponadto, posiada Pani/Pan prawo: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem, w szczególności z RODO.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Vimana i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości podjęcia kontaktu i odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek przez Vimana.
 1. Adresy IP

Adresy IP użytkowników odwiedzających Stronę mogą być rejestrowane w następujących celach:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Vimana,
 2. diagnostycznych.

Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Strony.

 1. Bezpieczeństwo danych

Vimana stosuje polityki i procedury, jak również organizacyjne i technologiczne środki celem zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, ich, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą, zniszczeniem lub utratą. Legalny dostęp do danych osobowych użytkowników Strony jest ograniczony do osób, które muszą znać te informacje (zasada need to know), a które dodatkowo zobowiązane są do zachowania poufności.

 1. Odesłania do innych witryn

Zamieszczone na Stronie odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, w tym do serwisów podmiotów powiązanych z Vimana. Korzystanie z tych stron internetowych podlegać będzie postanowieniom odrębnych polityk prywatności, o odmiennych od niniejszego dokumentu postanowieniach. Vimana zachęca użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Vimana jest uprawniony do wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wskazanej modyfikacji zmianie ulegnie data ostatniej aktualizacji na wstępie Polityki.

 1. Pytania odnośnie do Polityki Prywatności i jej realizacja

Vimana dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników Strony. Za pośrednictwem adresu rodo@vimana.pl mają Państwo możliwość kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi, administrowania nimi lub niniejszą Polityką.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od zachowanej należytej staranności przez Vimana w zakresie zapewnienia rzetelności prezentowanych na Stronie informacji, nie ma możliwości wykluczenia ryzyka pojawienia się na niej nieścisłości. Vimana nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie. Vimana nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika Strony na szkodę. W żadnym wypadku Vimana, spółki z nią powiązane, partnerzy, agenci lub pracownicy Vimana lub spółek z nią powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika Strony lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Stronie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Vimana zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Strony.